•   آموزش کارشناسان بهداشت و نیروی انسانی مورد نیاز اورژانس ها و کلینیک های صنایع و پروژه ها

  •   تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اورژانس ها و کلینیک های صنایع و پروژه ها

  •   ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بهداشت محیط کار

  •   ارزیابی و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

  •   راه اندازی اورژانس ها و کلینیک های صنایع و پروژه ها

  •   مدیریت و بهره برداری خدمات اورژانس ها و کلینیک های صنایع و پروژه ها

  •   آزمایشات بدو استخدام و طب صنعتی

  •   تأمین تجهیزات بهداشتی محیط کار، اورژانس ها و کلینیک های صنایع و پروژه ها و آمبولانس های صنایع و پروژه ها