•  ارائه خدمات مشاوره ای در مورد آلاینده های محیط زیست و روش های جلوگیری از آلودگی و پاکسازی محیط زیست از آلودگی ها

  •   مدیریت پسماندهای صنعتی

  •  مدیریت و اجرای پروژه های محیط زیستی

  •  تأمین تجهیزات مورد نیاز سنجش و پاکسازی آلودگی ها