•   آموزش نیروی انسانی ایمنی مورد نیاز صنایع و پروژه های فراساحلی به صورت تخصصی برای اولین بار در ایران

  •   تأمین نیروی انسانی ایمنی مورد نیاز صنایع و پروژه های فراساحلی به صورت تخصصی برای اولین بار در ایران

  •   ارائه خدمات مشاوره ای ایمنی برای صنایع و پروژه های فراساحلی با بکارگیری مشاوران ارشد داخلی و خارجی

  •   مدیریت و بهره برداری از خدمات ایمنی صنایع و پروژه های فراساحلی

  •   اجرای پروژه های محیط زیستی در دریاها (پاکسازی دریاها از آلودگی های نفتی)

  •   طراحی، اجرا و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق متناسب با شناورها و سکوها

  •   تأمین تجهیزات امداد و نجات دریایی، تجهیزات غواصی، سیستم های اعلام  و اطفا حریق متناسب با شناورها و سکوها

  •   تأمین پوشش ها و عایق های ضد حریق برای شناورها و سکوها

  •   هدف گذاری و برنامه ریزی برای بهینه سازی تکنولوژی ایمنی صنایع فراساحلی و تولید علم در این زمینه