•   ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه انرژی های نو و تجدیدپذیر

  •   طراحی، اجرا و مدیریت پروژه های در زمینه تولید و بهینه سازی انرژی های نو و تجدیدپذیر

  •   اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه انرژی های نو و تجدیدپذیر با هدف تولید علم در این زمینه

  •   تأمین تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های انرژی های نو و تجدید پذیر