•   آموزش تئوریک و عملی نیروهای تخصصی مورد نیاز آتش نشانی های محیط های صنعتی و شهری

  •     مشاوره به صنایع، سازمان ها، شرکت ها و پروژه های صنعتی و غیر صنعتی در مورد سیستم های اعلام و اطفا حریق، واحدهای آتش نشانی و ...

  •       طراحی، اجرا و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق

  •    راه اندازی و مدیریت واحدهای آتش نشانی

  •      تأمین کلیه تجهیزات اعلام و اطفا حریق شامل تجهیزات سیستم های اعلام حریق، تجهیزات سیستم های اطفا حریق دستی و اتوماتیک، پوشش ها و عایق های ضد حریق، وسایل حفاظت فردی ضد حریق

  •   تجهیز ماشین های آتش نشانی سبک، نیمه سنگین و سنگین