•   آموزش نیروی انسانی ایمنی مورد نیاز صنایع و پروژه ها

  •   تأمین نیروی انسانی ایمنی مورد نیاز صنایع و پروژه ها

  •   ارائه خدمات مشاوره ای در موضوع ایمنی به صنایع و پروژه ها

  •   مدیریت و ارزیابی ریسک تمامی صنایع و پروژه ها

  •   راه اندازی و استقرار سیستم ایمنی در تمامی صنایع و پروژه ها

  •   تجزیه و تحلیل حوادث شغلی بر اساس استاندارد های روز دنیا و ارائه روش های متناسب برای کاهش حوادث

  •  ارائه خدمات مدیریت و  بهره برداری ایمنی صنایع و پروژه ها

  •   تأمین وسایل حفاظت فردی و لوازم ایمنی کار