• برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دانشجویان در دانشگاه ها
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت برای مدیران و کارشناسان صنعتی با همکاری دانشگاه های معتبر داخلی  
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان و مدیران و کارشناسان صنعتی با همکاری شرکت های معتبر خارجی
  • هدف گذاری و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی (تئوری و عملی) میان مدت و بلند مدت و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنایع با گواهی معتبر داخلی و بین المللی برای اولین بار در کشور