•  طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق برای کلیه صنایع، ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی

  •  طراحی سیستم های حفاظتی و کنترلی برای کلیه صنایع، شرکت ها، سازمان ها و ساختمان ها

  •  ارزیابی ریسک کلیه صنایع و پروژه های صنعتی و غیر صنعتی

  •  مدیریت ریسک کلیه صنایع و پروژه های صنعتی و غیر صنعتی

  •    پیاده سازی و مدیریت ساختار ایمنی در کلیه صنایع و پروژه های صنعتی و غیر صنعتی