•    بهره برداری و مدیریت کلیه خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست، آتش نشانی، اورژانس و کلینیک و ... برای کلیه صنایع، پروژه ها، شرکت ها و سازمان ها