• تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کلیه صنایع، پروژه ها، شرکت ها، سازمان ها در بخش های ایمنی، بهداشت، محیط زیست، آتش نشانی، اورژانس و کلینیک از پرسنل پایه تا مدیریتی