• انجام کلیه پروژه های پژوهشی در زمینه های ایمنی، بهداشت، محیط زیست، انرژی، مهندسی آتش

  • انجام پروژه های پژوهشی مرتبط با موضوعات ایمنی و پوشش های ضد حریق و سیستم های نوین اطفا حریق در صنایع فراساحلی

  • هدف گذاری و برنامه ریزی برای راه اندازی کارگاه آزمایشگاهی برای ارائه روش های جدید پیشگیری و اطفا حریق با مدل سازی و شبیه سازی آتش در فضاهای کارگاهی تعبیه شده

  • هدف گذاری و برنامه ریزی برای راه اندازی کارگاه آزمایشگاهی برای کار بر روی انرژی های تجدید پذیر (نو) 

  •  هدف گذاری و برنامه ریزی برای راه اندازی کارگاه آزمایشگاهی جهت بررسی روش های جلوگیری و نیز پاکسازی دریاها از آلودگی های صنعتی (بویژه نفت)