•       ارائه خدمات مشاوره ای به کلیه شرکت ها و صنایع با بهره گیری از مشاوران با تجربه و کارآمد داخلی و بین المللی