•    نصب، اجرا و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق برای کلیه صنایع، ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی

  •   نصب، اجرا و نگهداری سیستم های حفاظتی و کنترلی برای کلیه صنایع، شرکت ها، سازمان ها و ساختمان ها